top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

فیلینگ (feeling) که درست و غلطی نداره! فقط بود و نبود داره!

بعضی وقت‌ها هی بحث می‌کنیم که feeling گیرنده درست بوده یا غلط! Feeling که درست و غلطی نداره! فقط بود و نبود داره!


چه قدر خوبه به جای به سوال کشیدن احساس دیگران سعی کنیم جوری با هم دیگه رفتار کنیم که فقط احساسات خوب پیش بیاد.


انرژی رو که صرف نفی احساس می‌کنیم صرف بهبود روابط بکنیم.


ما ذاتا این‌جوری هستیم، بخشی‌ از انسان بودن که می‌ریم دنبال غلط و درست همیشه؛ ولی در مورد احساسات می‌تونیم بیشتر کار کنیم، هر روز، تا همدیگر رو خوب بفهمیم اول!
1 view0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page