top of page
  • Writer's pictureAli Assareh

جهت، نه هدف

جهت، نه هدف.


آن‌چه برای موفقیت درازمدت و توام با رضایت مهمه، داشتنه جهته، نه هدف.


وقتی برای خودتون هدفی تعیین می‌کنید، دو حالت بیشتر نداره: یا بهش نمی‌رسید، یا می‌رسید.


اگر نرسیدید، احساس می‌کنید‌ شکست خورده‌اید؛ یا چیزی کم دارید.


اگر رسیدید، ممکنه تازه بفهمید این اون چیزی نبوده که می‌خواستید؛ و حتی اگر هم بوده، خب حالا چی؟؟


اما اگر به جای هدف، جهت برای خودتون تعیین کنید، حرکت مداوم خواهید داشت؛ تا زمانی که نیاز داشته باشید، یا تصمیم بگیرید، که مسیرتون رو عوض کنید.


مثل یک ماهی در آب: جهش حالا این‌ور، جهش حالا اون‌ور، ولی مدام در حرکت.


هدف: «من می خوام در دانشگاه [فلان] پذیرفته شم.»

جهت: «من می خوام در بهترین دانشگاهی که توانایی ورود بهش رو دارم پذیرفته شم.»


هدف: «من می خواهم رئیس گروه شم.»

جهت: «من می خوام در حرفه خودم تا جایی که برای خودم و اطرافیانم مهمه پیشرفت کنم .»


هدف: «من می خواهم برنده شوم.»

جهت: «من می خواهم یاد بگیرم.»


اهداف برد-باختی هستند: بهشان می‌رسید یا نمی‌رسید؛ خوشحال می‌شید یا نمی‌شید؛ به دست می‌آرید یا نمی‌آرید؛ می‌برید یا می‌بازید.


جهت‌ها مداوم هستند: همیشه در تکاپویید؛ می‌جهید؛ می‌روید؛ یاد می‌گیرید.


برای خودتان جهت تعیین کنید، نه هدف.
5 views0 comments

Recent Posts

See All

پنج قانون طلائی نتورکینگ‌ از نظر‌ من (و با استفاده از قیاس با درخت و میوه)

پنج قانون طلائی نتورکینگ‌ از نظر‌ من (و با استفاده از قیاس با درخت و میوه): ❶ ‏ شما باید نتورک خود را حداقل به همان سرعتی که از آن استفاده می کنید بسازید. (اگر تمام دانه های میوه‌های خود را بدون کاشت

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page